Oproep B-Fastmissies voortaan via SMS

Internationale missies
Procedures
De Algemene Directie (AD) Civiele Veiligheid heeft een nieuwe procedure uitgewerkt om DICa-DIR leden op te roepen voor buitenlandse interventies in het kader van B-FAST. Voortaan zullen de leden van de Civiele Bescherming of brandweer die deel uitmaken van DICa-DIR (detachement voor interventies bij rampen in het buitenland) per SMS worden opgeroepen.

De AD Civiele Veiligheid zal de nieuwe procedure testen op maandag 23 april. Zij vraagt alle leden om deel te nemen aan de test en te reageren zoals in een echte situatie.

De nieuwe oproepprocedure zal op maandag 23 april worden getest. Hieronder vind je de beschrijving van de procedure, een overzicht van de verschillende types van SMS die je kan ontvangen en de daaraan gekoppelde acties in geval van een interventie. De SMS-berichten zijn onveranderlijke standaardberichten en worden om praktische redenen in het Engels verstuurd. Je mag de SMS-berichten wel in je eigen taal beantwoorden. Als het om een oefening gaat, zal je aan het begin van elke SMS het woord “EXERCISE” zien staan.

Nieuwe procedure via ‘Team Up’ databank

Wanneer een zware ramp een land treft, kan België indien nodig een B-FAST-team uitsturen. Via de nieuwe databank Team Up kan de AD Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken snel een team samenstellen dat aan de B-FAST actie kan deelnemen. De Team Up databank bevat de gegevens van alle leden van de Civiele Bescherming en brandweer die regelmatig deelnemen aan buitenlandse interventies.

Alle leden die in aanmerking komen voor de interventie krijgen een SMS. Dat wil zeggen dat je medisch geschikt moet zijn, de nodige opleiding hebben gehad (afhankelijk van de interventie) en dat je in orde moet zijn met je dienstpaspoort en vaccinaties. Als je in aanmerking komt, krijg je via de Team Up databank rechtstreeks een standaardbericht per SMS om je op de hoogte te brengen van een mogelijke interventie.

Ook je diensthoofd krijgt automatisch een verwittiging toegestuurd.

Zodra je een bericht van interventie krijgt, meld je zo snel mogelijk of je beschikbaar bent of niet via SMS. Het te contacteren telefoonnummer zal vermeld staan in de SMS die je eerder ontvangen hebt. Op basis van de beschikbaarheden stelt de AD Civiele Veiligheid vervolgens een evenwichtig team samen waarbij ze ondermeer rekening houdt met taal, ervaring of eerdere missies.

Wanneer het team is samengesteld, krijgen alle betrokken diensthoofden een e-mail en SMS. Zij engageren zich om binnen het half uur hun akkoord te geven. Eens het team definitief is samengesteld, krijg je een bevestiging van je deelname per SMS met de plaats van de afspraak en het vertrekuur. 

Standaardberichten en te ondernemen acties

B0 “B0 – Info - (Type of disaster) in (Country), (consequences)”

[NL: “B0 – Info – (Type Ramp) in (Land), (Gevolgen)”]

=Informatie

Je krijgt informatie over het type ramp en de mogelijke gevolgen. Het gewone werk gaat verder maar je houdt rekening met een mogelijke B1 voor zover de dienst het toelaat.
Individuele denkoefening: uitrusting ok?, paspoort?, vaccinaties?,...

B1
    “B1 – (Type of disaster) in (Country) – Possible deployment of (module XX) on (date)(hour) – Please reply to (telephone number) to confirm availability before (hour)”

[NL: “B1 – (Type Ramp) in (Land) – Mogelijke ontplooiing van (module XX) op (datum) (uur) – Gelieve te antwoorden op (tel.nummer) met uw beschikbaarheid en dit vóór (uur) ”]

=Alarmering

B-FAST DICa-DIR wenst je beschikbaarheid te kennen. Je stuurt een bevestigings-SMS naar het nummer zoals gevraagd in de SMS. Je bereidt je voor op een missie en plant al een mogelijk vertrek naar het buitenland: regeling van de dienst, uitrusting bijeenzoeken, paspoort klaarleggen, vaccinaties,... .
Opgelet: een B1 moet niet noodzakelijk voorafgegaan worden door een B0.

B2 “B2 – Standby – Deployment of (module XX) is confirmed – Rendez-Vous@Peutie at xxHxx TBC”

[NL: “B2 – Standby –ontplooiing van (module XX) is bevestigd –Rendez-vous@Peutie om xxUxx TBC (to be confirmed/wordt nog bevestigd)”]

=Stand-by

B-FAST heeft beslist een operatie op te starten. De SMS zal de te ontplooien module(s) vermelden. Je treft al de nodige voorbereidingen en vervoegt PEUTIE op het aangegeven uur vermeld in de SMS.

B3a“B3a – Rendez-Vous@Peutie at xxHxx – Deployment@(place) at xxHxx .”

[NL: “B3a – Rendez-vous@Peutie om xxUxx – ontplooiing@(plaats) om xxUxx.”] 

=Vertrek

Je krijgt een bevestiging van het uur waarop je in Peutie moet zijn + de vertrekplaats en het vertrekuur

B3b“B3b – Stand-down – Do not take any further action.”

[NL: “B3b – Stand-down – Neem geen verdere actie”] 

=Stand-down

Geen verdere actie meer.

B3c

“B3c – Standby on Reserve – Rendez-Vous@Peutie at xxHxx – Deployment@(place) at xxHxx .”

[NL: “B3c – Standby op reserve – Rendez-vous@Peutie om xxUxx – ontplooiing@(plaats) om xxUxx.”]

=Reserve

Je bent niet geselecteerd, maar je houdt je beschikbaar als reserve indien geselecteerde personeelsleden op het laatste moment zouden wegvallen.